Needless to say: Bellagio, Las Vegas.

Needless to say: Bellagio, Las Vegas.